Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Liêm Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 440 440 439 0 100 %
Hộ tịch 339 339 335 0 100 %