Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Liêm Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 336 336 335 0 100 %
Hộ tịch 80 80 80 0 100 %