Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Lam Hạ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 557 557 476 0 100 %
Hộ tịch 19 18 17 1 94.7 %
Bồi thường nhà nước 4 4 4 0 100 %
Bảo trợ xã hội 3 3 3 0 100 %
Người có công 1 1 1 0 100 %
Đất đai 1 1 1 0 100 %