Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Lam Hạ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 203 203 203 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %
Hộ tịch 2 2 2 0 100 %