Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Kim Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 246 246 246 0 100 %
Hộ tịch 5 5 5 0 100 %