Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đinh Xá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 928 928 928 0 100 %
Hộ tịch 215 214 213 1 99.5 %