Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Châu Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 390 390 388 0 100 %
Hộ tịch 129 129 128 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %