Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Châu Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 892 892 887 0 100 %
Hộ tịch 450 450 449 0 100 %
Bảo trợ xã hội 10 10 10 0 100 %
Văn hóa 7 7 7 0 100 %