Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận tiếp nhận trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Văn hóa cơ sở 23 23 23 0 100 %
Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 1 1 1 0 100 %