Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xuất bản, In và Phát hành 87 87 85 0 100 %
Báo chí 18 18 16 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 3 3 3 0 100 %
Bưu chính 1 1 1 0 100 %