Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 190 190 190 0 100 %
Bảo trợ xã hội 65 65 65 0 100 %
Hộ tịch 56 56 54 0 100 %