Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 513 512 512 1 99.8 %
Bảo trợ xã hội 317 317 317 0 100 %
Hộ tịch 163 163 161 0 100 %
Văn hóa 6 6 6 0 100 %
Thi đua khen thưởng 1 1 1 0 100 %