Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Xuân Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 356 355 355 1 99.7 %
Bảo trợ xã hội 239 239 239 0 100 %
Hộ tịch 105 105 103 0 100 %
Thi đua khen thưởng 1 1 1 0 100 %