Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiến Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 728 728 718 0 100 %
Hộ tịch 293 293 281 0 100 %
Bảo trợ xã hội 100 100 100 0 100 %
Các cơ sở giáo dục khác 1 1 1 0 100 %