Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiến Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 339 339 338 0 100 %
Hộ tịch 132 132 126 0 100 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %