Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Phúc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 383 383 383 0 100 %
Hộ tịch 210 210 210 0 100 %
Chứng thực 165 165 163 0 100 %