Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phú Phúc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 259 259 259 0 100 %
Hộ tịch 118 118 118 0 100 %
Chứng thực 46 46 45 0 100 %