Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 429 429 428 0 100 %
Hộ tịch 27 26 25 1 96.3 %