Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Thịnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 164 164 163 0 100 %
Hộ tịch 9 9 8 0 100 %