Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 170 170 170 0 100 %
Hộ tịch 33 33 33 0 100 %