Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Khang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 205 205 188 0 100 %
Bảo trợ xã hội 50 50 50 0 100 %
Hộ tịch 26 26 26 0 100 %