Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Khang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 485 485 460 0 100 %
Bảo trợ xã hội 117 117 117 0 100 %
Hộ tịch 96 96 89 0 100 %