Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trần Hưng Đạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 775 775 741 0 100 %
Bảo trợ xã hội 42 42 42 0 100 %
Hộ tịch 16 16 15 0 100 %