Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 151 150 146 1 99.3 %
Chứng thực 101 101 95 0 100 %
Bảo trợ xã hội 32 29 27 3 90.6 %