Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Chính

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 69 68 65 1 98.6 %
Chứng thực 40 40 39 0 100 %
Bảo trợ xã hội 12 9 7 3 75 %