Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 328 328 263 0 100 %
Hộ tịch 143 143 131 0 100 %