Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nguyên Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 179 179 179 0 100 %
Bảo trợ xã hội 99 99 99 0 100 %
Hộ tịch 60 60 59 0 100 %