Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đức Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 203 203 182 0 100 %
Hộ tịch 5 5 4 0 100 %