Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đạo Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 652 652 649 0 100 %
Hộ tịch 88 88 83 0 100 %