Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đạo Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 239 239 236 0 100 %
Hộ tịch 51 51 47 0 100 %