Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả Huyện Lý Nhân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 1212 1212 1177 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 354 354 173 0 100 %
Hộ tịch 296 296 287 0 100 %
Giáo dục trung học 140 140 0 0 100 %
Chứng thực 20 20 17 0 100 %
Người có công 19 19 19 0 100 %
Hoạt Động Xây Dựng 9 9 9 0 100 %
Kinh doanh khí 4 4 4 0 100 %
Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 4 4 3 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 4 4 4 0 100 %
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 2 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 1 1 1 0 100 %
Giáo dục tiểu học 1 1 1 0 100 %