Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả Huyện Lý Nhân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 694 694 675 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 144 144 73 0 100 %
Hộ tịch 114 114 108 0 100 %
Giáo dục trung học 21 21 0 0 100 %
Chứng thực 11 11 8 0 100 %
Kinh doanh khí 4 4 4 0 100 %
Hoạt Động Xây Dựng 4 4 4 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %
Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã 1 1 1 0 100 %
Tổ chức phi chính phủ 1 1 1 0 100 %