Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Vĩnh trụ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 369 369 357 0 100 %
Hộ tịch 330 330 311 0 100 %
Bảo trợ xã hội 46 46 46 0 100 %