Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 494 493 493 1 99.8 %
Văn hóa 99 99 99 0 100 %
Hộ tịch 12 12 11 0 100 %
Bảo trợ xã hội 5 5 5 0 100 %