Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhân Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 219 219 219 0 100 %
Văn hóa 50 50 50 0 100 %
Hộ tịch 6 6 6 0 100 %