Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hòa Hậu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 454 454 429 0 100 %
Hộ tịch 203 203 195 0 100 %