Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chính Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 336 336 328 0 100 %
Bảo trợ xã hội 192 192 169 0 100 %
Hộ tịch 164 164 126 0 100 %
Xử lý đơn thư 1 1 1 0 100 %