Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chân Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 477 477 476 0 100 %
Hộ tịch 56 56 26 0 100 %