Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Chân Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 456 456 455 0 100 %
Hộ tịch 56 56 26 0 100 %