Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bắc Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 238 238 238 0 100 %
Chứng thực 101 101 97 0 100 %
Hộ tịch 20 20 19 0 100 %