Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bắc Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 401 401 401 0 100 %
Chứng thực 174 174 169 0 100 %
Hộ tịch 36 36 35 0 100 %