Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Văn Xá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 429 429 427 0 100 %
Bảo trợ xã hội 392 392 390 0 100 %
Hộ tịch 12 12 10 0 100 %