Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tượng Lĩnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 460 460 444 0 100 %
Bảo trợ xã hội 321 321 321 0 100 %
Hộ tịch 80 80 80 0 100 %