Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Quế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 165 165 165 0 100 %
Hộ tịch 63 63 62 0 100 %
Bảo trợ xã hội 44 44 44 0 100 %