Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị Trấn Ba Sao

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 722 722 719 0 100 %
Hộ tịch 172 172 172 0 100 %
Bảo trợ xã hội 163 163 163 0 100 %
Bồi thường nhà nước 1 1 1 0 100 %