Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị Trấn Ba Sao

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 620 620 617 0 100 %
Bảo trợ xã hội 155 155 155 0 100 %
Hộ tịch 149 149 149 0 100 %