Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thụy Lôi

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 253 253 253 0 100 %
Hộ tịch 70 70 70 0 100 %
Chứng thực 57 57 57 0 100 %