Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thi Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 510 510 510 0 100 %
Bảo trợ xã hội 82 82 82 0 100 %
Hộ tịch 49 49 49 0 100 %