Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thi Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 459 459 459 0 100 %
Hộ tịch 47 47 47 0 100 %
Bảo trợ xã hội 47 47 47 0 100 %