Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 348 347 344 1 99.7 %
Bảo trợ xã hội 109 109 109 0 100 %
Hộ tịch 27 27 27 0 100 %