Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 471 470 462 1 99.8 %
Bảo trợ xã hội 174 174 174 0 100 %
Hộ tịch 30 30 30 0 100 %