Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhật Tựu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 415 415 415 0 100 %
Chứng thực 35 34 32 1 97.1 %