Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhật Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 324 324 324 0 100 %
Bảo trợ xã hội 212 212 212 0 100 %
Hộ tịch 211 211 211 0 100 %