Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nguyễn Úy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 373 373 373 0 100 %
Hộ tịch 219 219 219 0 100 %
Chứng thực 142 142 142 0 100 %