Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 355 355 355 0 100 %
Bảo trợ xã hội 175 175 175 0 100 %
Hộ tịch 147 147 147 0 100 %