Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Hoàng Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 496 493 487 3 99.4 %
Hộ tịch 54 54 54 0 100 %
Bảo trợ xã hội 46 46 46 0 100 %
Bồi thường nhà nước 1 1 1 0 100 %