Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đồng Hóa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 518 518 518 0 100 %
Bảo trợ xã hội 46 46 46 0 100 %
Hộ tịch 21 21 21 0 100 %