Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đại Cương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 371 370 370 1 99.7 %
Bảo trợ xã hội 332 332 332 0 100 %
Hộ tịch 80 80 80 0 100 %