Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đại Cương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 347 346 346 1 99.7 %
Bảo trợ xã hội 314 314 314 0 100 %
Hộ tịch 63 63 63 0 100 %