Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Yên Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1048 1048 1048 0 100 %
Hộ tịch 2 2 2 0 100 %