Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Yên Bắc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1169 1169 1157 0 100 %
Bảo trợ xã hội 176 176 176 0 100 %
Hộ tịch 27 27 26 0 100 %