Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Đồng Văn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1398 1398 1371 0 100 %
Hộ tịch 58 58 55 0 100 %
Bảo trợ xã hội 45 45 45 0 100 %