Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Đồng Văn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1571 1571 1530 0 100 %
Hộ tịch 66 66 63 0 100 %
Bảo trợ xã hội 53 53 53 0 100 %