Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trác Văn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 800 800 800 0 100 %
Hộ tịch 2 2 2 0 100 %