Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Tiên Nội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1553 1553 1553 0 100 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %