Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Ngoại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1306 1306 1271 0 100 %
Hộ tịch 4 4 4 0 100 %