Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mộc Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1024 1024 1024 0 100 %
Bảo trợ xã hội 270 270 270 0 100 %
Hộ tịch 153 153 152 0 100 %