Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mộc Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1225 1225 1225 0 100 %
Bảo trợ xã hội 277 277 277 0 100 %
Hộ tịch 208 208 207 0 100 %