Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mộc Bắc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1244 1244 1244 0 100 %
Hộ tịch 119 119 119 0 100 %