Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Mộc Bắc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1400 1400 1400 0 100 %
Hộ tịch 158 158 158 0 100 %