Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Hoàng Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 2553 2553 2544 0 100 %
Bồi thường nhà nước 8 8 8 0 100 %
Hộ tịch 6 6 6 0 100 %