Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Hòa Mạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1166 1166 1166 0 100 %
Hộ tịch 343 343 340 0 100 %